(ใหม่) ขยายเวลาเปิดรับบทความ The International Polymer Conference of Thailand (PCT-12)

การประชุมวิชาการโพลิเมอร์ระดับนานาชาติแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12

(The International Polymer Conference of Thailand : PCT-12)

จัดขึ้นในวันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2565 ทางออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom

เปิดรับบทความ ถึงวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565

ดาวน์โหลด Abstract และ Fullpaper template: https://drive.google.com/drive/folders/17h5c9FpQH1msr23JTLG-D61fEyxHZVTF

ส่งบทความ: https://pct.registration-master.net/pct12/submission

 

Important dates

Date

Deadline for abstract/ full paper submission 

June 27, 2022

Notification of review result 

July 2, 2022

Deadline for revised abstract/ full paper submission 

July 10, 2022

Notification of acceptance

July 20, 2022

Early bird registration 

July 25, 2022

Conference days

August 4-5, 2022

 

เข้าสู่เว็บไซต์ PCT-12